DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W JELENIEJ GÓRZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Szkoła Podstawowa nr 8

58-506 Jelenia Góra

ul. Paderewskiego 13

                    ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

-  specjalista do spraw administracyjnych (pełen etat).

 Zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku od dnia 01.09.2012r.

 

                                    WARUNKI NABORU

            1.wymagania niezbędne;

wykształcenie wyższe - staż pracy min. 4 lata

wykształcenie średnie – staż pracy min. 5 lat

znajomość Word , biegła Excel, obsługa urządzeń biurowych, komunikatywność , samodzielność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność

2.     Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na danym stanowisku:

- przyjmowanie i rozdział nadchodzącej korespondencji

- rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących

- przepisywanie korespondencji

- wystawianie pracownikom, uczniom szkoły odp legitymacji, zaświadczeń

- zamawianie druków i zaświadczeń oraz ich ewidencji

- prowadzenie zbioru zarządzeń, instrukcji, przepisów ora ich archiwizowanie

- zabezpieczanie i przechowywanie pieczęci urzędowych

- prowadzenie dokumentacji dot. odcinków pracy szkoły itp.

- obsługa interesantów, prowadzenie kalendarza szkolnego

- sporządzanie sprawozdawczości (w tym SIO, GUS itp.)

prowadzenie jednolitego rejestru akt rzeczowych

- prowadzenie ewidencji i dokumentacji związanej z realizacją obowiązku szkolnego uczniów

- inne czynności zlecone przez Dyrektora Szkoły

 

Wymienione niżej dokumenty lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8 mieszczącym się przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze.

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę,

- dokument potwierdzający tożsamość lub potwierdzoną kserokopię,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, 

  przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji

  państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności

  dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

- świadectwo potwierdzające wymagane kwalifikacje,

- dokumenty potwierdzające staż pracy,

- inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów określonych

  powyżej,

- oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich

  danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych

  do realizacji procesu rekrutacji i zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o

  ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z

  późniejszymi zmianami oraz Ustawą z dnia 22.03.1999 o pracownikach

  samorządowych, Dz. U. z 2001, nr 142, poz. 1593 z późniejszymi

  zmianami).

Dokumenty będące kopiami, powinny być potwierdzone w sekretariacie szkoły pod względem zgodności z oryginałem.

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

-   osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej 

    Górze, ul. Paderewskiego 13 z dopiskiem „Nabór na stanowisko:

   Specjalista do spraw administracyjnych”

 

Ostateczny termin, do którego muszą być złożone ww. dokumenty określa się na 23 sierpnia 2012r. do godziny 13.00.

 

Kandydaci spełniający wymogi niniejszej oferty zostaną do 30 sierpnia 2012r tj. w ciągu 7 dni od dnia 23.08.2012r zaproszeni do udziału w konkursie

 

Oferty nie zakwalifikowane będą do odbioru w sekretariacie szkoły do dnia 30.09.2012r- nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.


                                                             P.O. Dyrektora Szkoły

                                                                 Elżbieta Harapin

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na stanowisko urzędnicze
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Maria Silbert- Salabura
Data publikacji:09.08.2012 14:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:09.08.2012
Informację aktualizował:Maria Silbert- Salabura
Data aktualizacji:09.08.2012 14:32