DYREKTOR  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 6  W JELENIEJ GÓRZE

OGŁASZA PONOWNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

GŁÓWNY  KSIĘGOWY

/nazwa stanowiska pracy/

 

W wymiarze: pełny etat

1.      Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych

 /Dz. U. Nr 249, poz.2104/:

a)      Obywatelstwo polskie lub inne zgodnie z art.11 ust1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223 poz. 1458)

b)      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

c)      Spełnia jeden z poniższych warunków:

·         ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie  lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,

·         ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości.

e)      Posiadanie jednego z niżej wymienionych dokumentów:

·         Zaświadczenie o wpisie do rejestru biegłych rewidentów na mocy ustawy z 13 października 1994r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001r. Nr 39 poz 350 ze zm.),

·         Świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydanego na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Dz. U. Nr 123 poz. 1022 ze zm.),

·         Certyfikatu księgowego wydanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. Nr 120 poz. 1022 ze zm.),

f)  Znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości budżetowej, finansów publicznych, podatków, zamówień publicznych, sprawozdawczości finansowej i budżetowej.

g)      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2.      Wymagania dodatkowe:

a)      Znajomość programów finansowo – księgowych jednostek budżetowych.

b)      Znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych.

c)      Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.

d)      Znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystania unijnych środków  finansowych na realizację różnych programów.

e)      Biegła obsługa programu księgowego, programu firmy Wulkan: Księgowość Optimum, Płace Optimum) programów bankowych (m.in.Płatnik), programów środowiska Windows oraz poczty elektronicznej i Internetu.

f)  Zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy.

g)      Umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, terminowość, dyspozycyjność, gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości Szkoły Podstawowej Nr 6,

b)     Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c)     Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

d)     Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych finansowych.

4.      Wymagane dokumenty:

a)         list motywacyjny;

b)         CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

c)        oryginał kwestionariusza osobowego;

d)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i odpowiedni staż pracy (poświadczone za zgodność z  oryginałem);

e)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

f)      kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem)  potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;

g)      Zaświadczenie  o niekaralności wydane z Krajowego Rejestru Karnego,

h)      oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w  wymiarze  1 etatu;

i)        inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

  j)        oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie o odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 14 poz.114 ze zm.).

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 2 lipca 2009

na adres: Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74, kod 58 - 560, miasto  Jelenia Góra  

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy w Szkole Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Górze”

Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Szkole Podstawowej Nr 6  w  Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 74 – w sekretariacie szkoły. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 075 75 514 30.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej miasta Jeleniej Góry oraz na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Cieplickiej 74 w Jeleniej Górze - w terminie do dnia 10 lipca 2009.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Maria Guszała
Data publikacji:22.06.2009 11:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Maria Guszała
Data na dokumencie:22.06.2009
Informację aktualizował:Maria Guszała
Data aktualizacji:22.06.2009 11:01