DYREKTOR GIMNAZJUM NR 4 W JELENIEJ GÓRZE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

STANOWISKO: GŁÓWNY KSIĘGOWY- pełen etat

Zatrudnienie wstępnie na czas określony, docelowo na czas nieokreślony.


1. Wymagania niezbędne:
   
 1. obywatelstwo polskie lub inne, zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)
 2.  
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie zpełni praw publicznych
 4.  
 5. wykształcenie wyższe ekonomiczne (rachunkowość lub inne studia, których plan i program kształcenia odpowiadają wymaganiom uczelni dla specjalności rachunkowość), zgodnie z art. 45ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
 6.  
 7. staż pracy: co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości, zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w tym wymagana praktyka w placówce oświatowej.
 8.  
 9. posiadanie jednego z niżej wymienionych dokumentów:
   
 • zaświadczenia o wpisie do rejestru biegłych rewidentów na mocy ustawy z 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 39, poz.359 ze zm.)
 •  
 • świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydanego na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. Nr 120, poz. 1022 zezm.)
 •  
 • certyfikatu księgowego wydanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. Nr 120,poz. 1022 ze zm.)
   
 1. znajomość przepisów prawa w zakresierachunkowości budżetowej, finansów publicznych,podatków, zamówień publicznych, sprawozdawczościfinansowej  i budżetowej
 2.  
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

2. Wymagania dodatkowe:
   
 1. znajomość programów finansowo-księgowychjednostek budżetowych
 2.  
 3. znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych wjednostkach budżetowych
 4.  
 5. znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej
 6.  
 7. znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystania unijnych środków finansowych na realizację różnych programów
 8.  
 9. biegła obsługa programu księgowego (programy firmy Vulcan: Księgowość Optivum, Płace Optivum) programów bankowych (Esobig Videotel, Płatnik), programów środowiska Windows oraz poczty elektronicznej i Internetu
 10.  
 11. zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowaniai organizacji pracy
 12.  
 13. umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność,terminowość, dyspozycyjność, gotowość do podnoszenia swoichkwalifikacji,
 14.  
 15. odporność na stres

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
   
 1. prowadzenie rachunkowości jednostki
 2.  
 3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 4.  
 5. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacjigospodarczych i finansowych z planem finansowym
 6.  
 7. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

4.  Wymagane dokumenty:
   
 1. list motywacyjny
 2.  
 3. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
 4.  
 5. kwestionariusz osobowy dla kandydata
 6.  
 7. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i odpowiedni staż pracy (poświadczone za zgodność z  oryginałem)
 8.  
 9. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnychdo pracy na oferowanym stanowisku
 10.  
 11. zaświadczenie o niekaralności wydane z Krajowego Rejestru Karnego
 12.  
 13. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze  1 etatu
 14.  
 15. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
 16.  
 17. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 14 poz. 114 ze zm.)


Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458).”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesyłać wterminie do dnia 16 marca 2009, do godz. 15.30
na adres: Gimnazjum Nr 4ul. Karłowicza 33, 58-506 Jelenia Góra    
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze”

Aplikacje, które wpłyną do Gimnazjum po upływie wyżejokreślonego terminu nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi wGimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze w dniu 17 marca 2009o godz. 08.30.   
Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Gimnazjum Nr 4 w JeleniejGórze przy ul. Karłowicza 33, 58-506 Jelenia Góraoraz stanowią załącznikdo tego dokumentu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu(075) 75 42 338
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne idopuszczonych do II etapu wraz  z terminem rozmowykwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowejBiuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl)oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Karłowicza 33, 58-506 JeleniaGóra  w terminie do dnia 30.06.2009 r.
                                                                          


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na stanowisko głównego księgowego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Beata Toczek
Data publikacji:04.03.2009 21:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Beata Toczek
Data na dokumencie:04.03.2009
Informację aktualizował:Beata Toczek
Data aktualizacji:04.03.2009 22:48