DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W JELENIEJ GÓRZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Szkoła Podstawowa nr 8

58-506 Jelenia Góra

ul. Paderewskiego 13

                    ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

- referent ds. kadr - księgowości (pełen etat). Zatrudnienie wstępnie na okres próbny, następnie na czas określony, docelowo na czas nieokreślony. Zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku od dnia 01.02.2015r.

                                    WARUNKI NABORU

wymagania niezbędne;

             staż pracy min. 2 lata w: kadrach lub księgowości, znajomość Word, Excel, obsługa urządzeń biurowych, komunikatywność , samodzielność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność

 

Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na danym stanowisku

     KSIĘGOWOŚĆ

1.      Przyjmowanie gotówki na podstawie kwitariuszy K-103,KP.

2.      Odprowadzanie do banku gotówki przyjętej do kasy.

3.      Wypłata gotówki na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dowodów kasowych.

4.      Podejmowanie gotówki z banku na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dokumentów.

5.      Codzienna ewidencja obrotów kasowych w raporcie kasowym.

6.      Sporządzanie raportów kasowych nie rzadziej niż raz na koniec każdego miesiąca.

7.      Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania w zakresie czeków gotówkowych, kwitariuszy przychodowych, arkuszy spisu z natury.

8.      Nadzór nad powierzonymi środkami płatniczymi i drukami ścisłego zarachowania.

9.      Przynoszenie i odnoszenie korespondencji bankowej, podatkowej ZUS, miedzy urzędami (MOPS, Urząd Miasta, Urząd Pracy).

10.  Sprawdzenie zgodności sporządzonych naliczeń zaangażowania wydatków i wprowadzonych korekt.

11.  Rozliczanie projektów unijnych, imprez kulturalnych, robot publicznych, itp.

12.  Wystawianie rachunków do kontrahentów zgodnie z zawartą umową.

13.  Prowadzenie ksiąg inwentarzowych: przychód, rozchód sprzętu, wyposażenia majątku szkolnego

KADRY

1.      Bieżące zgłaszanie: do ubezpieczeń, zmiany danych i wyrejestrowana ubezpieczonych do ZUS, korekty dokumentów rozliczanych za lata minione.

2.      Prowadzenie archiwum szkoły.

3.       Prowadzenie i przechowywanie teczek osobowych pracowników pedagogicznych.

4.      Przygotowanie decyzji o wymiarze wynagrodzenia zasadniczego i dodatków.

5.      Sporządzanie wykazów pracowników, którym przysługują nagrody jubileuszowe.

6.      Sporządzanie wykazów pracowników, którym przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne.

7.      Wystawianie świadectw pracy dla byłych pracowników.

8.      Przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do naliczania kapitału początkowego i przesyłanie do ZUS.

9.      Kompletowanie wniosków pracowników o przyznanie emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

10.  Prowadzenie rejestrów aktualnie zatrudnionych i byłych pracowników szkoły.

11.  Dokonywanie stałego przeglądu teczek osobowych wszystkich zatrudnionych pracowników pedagogicznych oraz egzekwowanie wymogu dostarczania dokumentów i wpinanie ich na bieżąco do teczek osobowych.

12.   Sporządzanie wykazów pomocniczych celem obliczenia wynagrodzeń dla nauczycieli, zaangażowanie.

13.  Prowadzenie archiwum szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów.

14.  Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wynikających z poleceń Dyrektora Szkoły.

 

Wymienione niżej dokumenty lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8 mieszczącym się przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze.

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę,

- dokument potwierdzający tożsamość lub potwierdzoną kserokopię,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, 

  przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji

  państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności

  dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

- świadectwo potwierdzające wymagane kwalifikacje,

- dokumenty potwierdzające staż pracy,

- inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów określonych

  powyżej,

- oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich

  danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych

  do realizacji procesu rekrutacji i zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o

  ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z

  późniejszymi zmianami oraz Ustawą z dnia 22.03.1999 o pracownikach

  samorządowych, Dz. U. z 2001, nr 142, poz. 1593 z późniejszymi

  zmianami).

Dokumenty będące kopiami, powinny być potwierdzone w sekretariacie szkoły pod względem zgodności z oryginałem.

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

-  osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej 

   Górze, ul. Paderewskiego 13 z dopiskiem „Nabór na stanowisko:

   samodzielny referent do spraw kadrowych- księgowych”

 

Ostateczny termin, do którego muszą być złożone ww. dokumenty określa się na 21 stycznia 2015r. do godziny 14.00.

Kandydaci spełniający wymogi niniejszej oferty zostaną do 28 stycznia 2015r tj. w ciągu 7 dni od dnia 21.01.2015r zaproszeni do udziału w konkursie.

 

Oferty nie zakwalifikowane będą do odbioru w sekretariacie szkoły do dnia 28.02.2015r- nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na stanowisko urzędnicze
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Maria Silbert- Salabura
Data publikacji:07.01.2015 15:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Maria Silbert- Salabura
Data aktualizacji:12.01.2015 11:06