OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), zawiadamia się o wydaniu przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry decyzji nr 19/14, znak GK-O.6220.2.2014, z dnia 30 grudnia 2014 r., umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.: Punkt zbierania odpadów w celach przeładunkowych, zlokalizowanego na działce nr 36/6 AM 11, obręb Maciejowa I przy ul. Kaczawskiej 19 w Jeleniej Górze.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzajacej umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Punkt zbierania odpadów w celach przeładunkowych, zlokalizowanego na działce nr 36/6 AM 11, obręb Maciejowa I przy ul. Kaczawskiej 19 w Jeleniej Górze.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Burdach
Data publikacji:30.12.2014 09:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kierownik Referatu
Data na dokumencie:30.12.2014
Informację aktualizował:Elżbieta Burdach
Data aktualizacji:30.12.2014 09:47